Web blog

Với việc sử dụng WordPress, đây là nơi lý tưởng để bạn có thể ghi nhật ký các hoạt động cộng đồng của mình. Nơi đây cũng có thể để bạn trình bày các quan điểm, các nhận định của bạn về OSS, về VnOSS, về thế giới chung quanh ta nói chung.

Xem thêm chi tiết tại trang http://vnoss.net/blog/