Từ điển thuật ngữ Anh-Việt

Là nơi lưu trữ các thuật ngữ thường gặp trong quá trình dịch các phần mềm sang tiếng Việt.

Xem thêm chi tiết tại trang http://vnoss.net/evgs/