Tài liệu

Là nơi tập trung các tài liệu dịch sang tiếng Việt của các thành viên.

Xem thêm chi tiết tại :

  1. http://vnoss.org/docs/
  2. http://people.vnoss.net/docs/