Danh sách nhận thư VnOSS

Mailing list (ML) là một phương thức trao đổi ngoại tuyến lý tưởng. Với ML, bạn có thể đặt câu hỏi, có thể trả lời hướng dẫn giúp người khác, có thể thông báo các sự kiện đáng chú ý đến tất cả các thành viên,....