Diễn đàn của VnOSS

Là nơi bạn có thể trao đổi, thảo luận và học hỏi lẫn nhau, từ việc cài đặt, cấu hình đến sử dụng các phần mềm mã nguồn mở, hay đơn giản chỉ để chia sẻ các kinh nghiệm mà bạn vừa thu nhặt được trong trong việc của bạn.

Các diễn đàn hiện có là:

Xem thêm chi tiết tại trang http://forum.vnoss.org