VNOSS.org :: Tài Liệu

  1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình User Mode Linux - Nguyễn Đặng Hoàng Tuân
  2. Sử Dụng GRUB - Lâm Vĩnh Niên
  3. Fedora FAQ - Nguyễn Đại Quý ( PDF  PS  LaTeX src )
  4. Dynamic DNS client - James Nguyen
  5. RPM Howto - Kinghai ( PDF only )
  6. Linux Faq - pclouds ( PDF )
  7. Kernel compiling Howto - hnd ( PDF  PS  ConTeXt src )


Index :: VnOSS.org :: Forum